tml> فرهنـــــــگـــستان طـــــــالـــــقــان
فرهنـــــــگـــستان طـــــــالـــــقــان

فرهنگی؛اجتماعی؛خبری


تحلیل اقتصادی روستای تکیه ناوه

 

 

 

 شناخت وبررسی علل پیدایش روستای تکیه ناوه:

 

 

پیدایش هرسکونتگاهی تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و موقعیت مکانی آن دربستر فضایی است. روستای تکیه ناوه شهرستان طالقان دربخش کوهستانی شهرستان قرار دارد واز اراضی وسیع وهمواری برخوردار است. علاوه براین روستا در جوار مرکز بخش پایین طالقان قرار دارد که در ضلع شمالی آن رودخانه سفیدرود می گذرد. درمجموع علل پیدایش روستای تکیه ناوه  که بیش از ۱۴ قرن قدمت دارد میتوان به شرح زیر برشمرد.

1- عوامل طبیعی

وجود اراضی حاصلخیز و مستعد جهت فعالیتهای زراعی و باغی از جمله کشت گندم،گردو و سیبو وفور چشمه های طبیعی از عوامل بوده اند که روند سکونت گزینی را دراین حوزه تقویت نموده اند. دراستمرار روستا نقش اساسی داشته اندو ازآنجایی که عوامل طبیعی فوق تقویت کننده وشکل دهنده به فعالیتهای اقتصادی محسوب می گردند به تبع خود نقش اقتصادی در پیدایش واستمرار سکونت در روستا را به همراه داشته اند.

2- موقعیت استقرار

روستای تکیه ناوه ازطرفی درموقعیت مکانی قرار دارد که روستاهای ضلع شرقی شهرستان را به مرکز شهرستان پیوند میدهد واین مزیت مکانی به همراه نقشی که درخدمت رسانی مرکز پیرامونی خود داشه است ونیز از عوامل مؤثر در پیدایش وسکونت گزینی بوده اند.

3- عوامل مذهبی

در کنار عوامل اقتصادی، موقعیت مکانی و عوامل طبیعی نقش مذهبی از جمله بقعه موجود در روستا که یکی از مراکز و نطفه های رشد روستا بوده است نیز در پیدایش و استمرار حرکت روستا نقش داشته است.

 

 شناخت عوامل مؤثر در شکل گیری روستا

روستای تکیه ناوه  دارای بافت خطی پیوسته است که به شکل دوخط موازی مسیر ارتباطی در مسیر کوچه ها از شیب به پایین تکوین یافته است وکلیه مساکن  روستا درپیرامون این پدیده طبیعی شکل گرفته اند. ازطرفی نیز شکل روستا دربستر فضایی متأثر از ساختار اقتصادی آن میباشد. راه ورودخانه به تقویت خطی ومزارع کشاورزی در پراکندگی آن هیچ نقشی نداشته است. شاید با وجود سرمای شدیدزمستان و امنیت بیشتر از گزند و آسیب حیوانات وحشی همانند اکثر روستا های طالقان به شکل پیوسته (متمرکز) می باشد.

. به طورکلی عوامل مؤثر در شکل گیری روستا وتعیین بافت غالب آن عبارتند از :

1- وجود اراضی کشاورزی حاصلخیز ونظام مالکیت براراضی که موجب گردیده واحدهای سکونتی در امتداد یا موازات مزارع وباغات ویا در درون آن شکل گیرند.

2- عوامل مذهبی، وجود بقعه مذهبی که به عنوان بقعه  اصلی عمل می نمایند واز عوامل مؤثر در شکل گیری روستا بوده اند.

در مجموع باتوجه به برداشتهای میدانی وپرس وجوهای محلی و... عواملی چون عوامل مذهبی، طبیعی، عوامل ارتباطی در پیدایش وشکل گیری روستا نقش داشته اند ودرمراحل مختلف رشد تدریجی روستا باافزایش جمعیت پیرامون این مراکز ومحورها صورت پذیرفته است.

 

 

روستای تکیه ناوه  در محدوده طرح هادی فضایی به مساحت حدود 112 هکتار را به خود اختصاص داده است، از کل مساحت روستا در محدوده طرح 8/13 درصد (معادل 5/۱۵)

مساحت خالص (بافت ساخته شده) در برمی گیرد. 2/87 درصد مساحت روستا شامل فضاهایی چون اراضی کشاورزی، باغات، رودخانه، کانال، حرایم و ... می باشد. با توجه به برآورد نسبی جمعیت 725 نفری روستا در زمان تهیه طرح سطح سرانه کل روستا معادل 1544 مترمربع و سطح سرانه خالص معادل 214 مترمربع می باشد.

* مسکونی

روستای تکیه ناوه  در شرایط وضع موجود دارای ۱۷۳ واحد مسکونی است که نسبت خانوار به واحد مسکونی کمتر است. مساحت فضاهای مسکونی روستا (خانه و محوطه) معادل 5/9 هکتار می باشد به طوری که سطح مسکونی روستا 2/61 درصد مساحت خالص (بافت ساخته شده) و 5/8 درصد مساحت خالص روستا را با سطح سرانه 131 مترمربع به خود اختصاص داده میدهد

 

 

تجاری

واحدهای تجاری روستا دو مغازه سوپر مارکت و خواروبارفروشی و مصالح فروشی وشرکت چند منظوره کشت و صنعت آتیه سبز تکیه ناوه و قصابی واقع شده اند.، مساحتی معادل 750 مترمربع را شامل می شوند. این دسته از اراضی با سطح سرانه 1 مترمربع 07/0 درصد مساحت کل و 48/0 درصدمساحت خالص روستارا به خود اختصاص داده اند.

 

* آموزشــی:

روستای تکیه ناوه  در شرایط وضع موجود فاقد دبستان ، راهنمایی و دبیرستان است.

*بهداشتی و درمانی

روستای تکیه ناوه  در شرایط وضع موجود فاقد حمام عمومی وخانه بهداشت در روستا هست.

 

* فرهنگی و مذهبی

روستای تکیه ناوه  در شرایط وضع موجود دارای فضای فرهنگی از قبیل کتابخانه، کانون فرهنگی است. درمقابل روستا دارای دو واحد مذهبی است که شامل یک مسجد مستقل و بقعه مذهبی است.

فضاهای مذهبی روستا با مساحت 1500 مترمربع بدون ملحوظ کردن مزار بهشت ابراهیم که درعرضه مسجد قرار دارند 96/0 درصد مساحت خالص و 13/0 درصد مساحت کل روستا را با سطح سرانه 06/2 مترمربع به خود اختصاص داده اند.

 

* اداری وانتظامی

روستای تکیه ناوه  درشرایط وضع موجود فاقد هرگونه کاربری اداری وانتظامی می باشد.

 

* تأسیسات وتجهیزات:

تأسیسات وتجهیزات روستا شامل غسالخانه وتانکر نفت و یک واحد مخابرات و پست به مساحت 200 مترمربع است درمجموع مساحت تأسیسات وتجهیزات روستا معادل 400 مترمربع که 26/0 درصد مساحت  خالص و 04/0 درصد مساحت کل روستا با سطح سرانه 6/2 مترمربع را به خود اختصاص داده است.

 

* کارگاهی وصنایع:

روستا درشرایط وضع موجود دارای امکانات نیست.

 

*صنعتی وکارگاهی

در شرایط وضع موجود روستای فاقد فضای صنایع وکارگاهی میباشد.

* پارک و ورزشی

روستا درشرایط وضع موجود دارای امکانات ورزشی وتفریحی نیست ولی پتانسیل . فضای مذکور بامساحت 2850 مترمربع و 8/1 درصد مساحت خالص و 25/0 درصد مساحت کل روستا را به خود اختصاص داده است. سطح سرانه این فضا معادل 93/3 مترمربع است.

* گورستان

گورستان روستا(بهشت ابر اهیم ) که در چندین نقطه متمرکز گردیده اند دارای مساحتی معادل ۹300 مترمربع می باشند. این فضاها 4/3 درصد مساحت خالص روستا ( بافت ساخته شده) و 47/0 درصد مساحت کل روستا را با سطح سرانه 3/7 مترمربع به خود اختصاص داده اند.

 

* شبکه معابر

عمده ترین شبکه معابر روستاجاده ارتباطی به سایرشبکه روستا های پایین طالقان و شهر طالقان است درمجموع مساحتی معادل 5/4 هکتار را به خود اختصاص داده اند.

 

* سایرکاربریها

کاربریهای دیگر روستا شامل مراتع ،مزارع، باغات مثمر وغیرمثمر روستا میباشند، بطوریکه  باغات 28 هکتار واراضی کشاورزی روستا 2/58 هکتار ازمساحت روستا را دارا میباشند. سهم هریک از کل مساحت روستا به ترتیب 25 ، 52 درصد میباشد.

بررسی منابع آب آشامیدنی وکشاورزی روستا

* آب کشاورزی

یکی از منابع آبی روستای تکیه ناوه چشمه های اطراف روستا میباشد که درضلع جنوبی روستا قرار دارد.

* آب آشامیدنی

روستای تکیه ناوه  درشرایط وضع موجود  آب لوله کشی بهداشتی و منبع تأمین آب میباشد، آب آشامیدنی موردنیاز مردم روستا از طریق چشمه ودرتابستان کمی تقلیل می رود  که مشکلاتی را میتواند برای مردم بدنبال داشته باشد.

 

5- بررسی ویژگیهای جمعیتی روستا

ــــــــــــــــــــــ

جمعیت وآگاهی ازتعداد، ترکیب وساخت آن یکی از مباحث اساسی وپایه ای درهرنوع برنامه ریزی محسوب میگردد. طرح هادی روستایی که باهدف کلی توسعه وهدایت فیزیکی وکالبدی روستاها واز طرفی تأمین عادلانه امکانات وتسهیلات اجتماعی، تولیدی ورفاهی تهیه وتدوین میگردد، ازاین امر مستثنی نمی باشد. لذا به منظور آگاهی ازویژگیهای جمعیتی روستا ابتداء وضع گذشته و موجود روستا مورد بررسی قرار داده می شود وسپس درمباحث بعدی باتوجه به تغییر و تحولات گذشته وحال به پیش بینی جمعیت روستا پرداخته می شود.

* جمعیت وخانوار

براساس نتایج سرشماری های مرکز آمار ایران درطول سالهای 1345 الی 1375 وبررسی آمار واطلاعات مراکز بهداشتی ودرمانی محدوده مورد مطالعه ازجمله خانه بهداشت که هرساله آمار به روز ازتعداد وترکیب سنی خانوارهای روستایی تهیه می نماید، روستای مورد مطالعه درسالهای 1345، 1355 ، 1365 ، 1375 به ترتیب دارای 917 ،1044 ، 1۰14، 748 نفر جمعیت ودرسالهای مورد نظر دارای 184، ۱08، ۹۳ ، ۷۷ خانوار بوده است. براساس نتایج آمار خانه بهداشت طالقان جمعیت روستا درزمان تهیه طرح (1382) معادل 725 نفر وخانوار روستا ۵۶ خانوار بوده است. لذا جمعیت 725 نفری خانه بهداشت برای محاسبه سطوح وسرانه وتحولات آتی جمعیت مدنظر قرار داده شده است.

* ترکیب سنی وجنسی

براساس نتایج سرشماری مرکز آمار ایران درسال 1375 ازکل جمعیت روستا معادل 385 نفر (5/51 درصد) مرد و 363 نفر (5/48 درصد) زن میباشند. نسبت جنسی جمعیت درسال موردنظر معادل 106 نفر بوده است بدین معنا که به ازای هر 100 زن معادل 106 نفر مرد در روستا زندگی میکنند.

* نرخ رشد جمعیت روستا

تغییر وتحولات روستا درطول سالهای 1345 الی 1382 بیانگر این است که جمعیت روستا درطول سالهای 45 - 1355 دارای نرخ رشدی معادل 3/1 درصد، درسالهای 65-1355 نرخ رشد جمعیت روستا 5/1 درصد، در سالهای 75 – 1365 معادل 7/4- درصد بوده است. نرخ رشد جمعیت روستا درطول 20 ساله 65-1345 برابربا 4/1 درصد، در طول 30 ساله 75 – 1345 ، 1/0 درصد و در طول 20 ساله 75 – 1355  نیز 02/0-  درصد بوده است. باملاک قرار دادن آمارخانه بهداشت نرخ رشد جمعیت روستا درهفت ساله 82-1375 برابر با 5/0- درصد بوده است. درجدول پیوست نرخ رشد جمعیت روستا در دوره های زمانی مختلف درج گردیده است.

* وضع سواد

درسال 1375 ازکل جمعیت 7/89 درصد درگروه سنی شش ساله وبیشتر قرار داشته اند. 5/63 درصد ازجمعیت هفت ساله وبیشتر باسواد بوده اند.

*وضعیت اشتغال وبیکاری

ازکل جمعیت روستا درسال 1375 معادل 1/78 درصد (584 نفر) درگروه سنی ۶۰ساله وبیشتر قرار داشته اند از جمعیت ۶۰ساله وبیشتر 2/20 درصد شاغل 7/4 درصد بیکار بوده اند. سهم جمعیت فعال ازجمعیت ده ساله وبیشتر معادل 8/24 درصد میباشد. بامبنا قرار دادن جمعیت فعال درصد شاغلین از جمعیت فعال 4/81 درصد ودرصد بیکاری 6/18 درصد است. درضمن بارتکفل اقتصادی ناخالص 3/6 نفر وبارتکفل اقتصادی خالص 3/5 نفر است. بدین معناکه هرنفر شاغل با احتساب خود هزینه زندگی 3/6 نفر وبدون احتساب خود هزینه زندگی 3/5 نفر را تأمین   می کند.

 *وضعیت طلاق

تاسال ۱۳۷۵ هیچ گونه  طلاقی در این روستا صورت نگرفته است.

جدول (1) وضعیت اشتغال وبیکاری سال 1375

شرح

تعداد

شرح

تعداد

کل جمعیت

748

جمعیت فعال

145

ده ساله وبیشتر

584

درصد

8/24

درصد

1/78

درصد اشتغال

4/۱۸

شاغل

۳۲

درصد بیکاری

6/۸۱

درصد

2/20

بارتکفل ناخالص

3/6

بیکار

27

بارتکفل خالص

3/5

درصد

6/4

 

 

 

جدول (2) جمعیت وخانوار روستا (82-1345)

سال

1345

1355

1365

1375

1382

جمعیت

917

1044

1۰14

748

725

خانوار

184

۱08

۹۳

۷۶

۵۶

بعد خانوار

۵

۵

۵

۳/۸

۳/۵

 

جدول (۳) جمعیت برحسب جنس سال 1375

شرح

تعداد

درصد

نسبت جنسی

جمع

748

100

106

 


الگوي معيشت و سکونت


براساس سرشماري سال 1375 روستاي تکیه ناوه 748 نفر جمعيت داشته است که در سال 1385 به ۱۴۲ نفر گاهش يافته است.بر اثر مرگ و میر و مهاجرت از روستا .

در سال 1385 جمعیت روستای مزبور ۶۰۶نفر بوده است.

اقتصاد روستاي تکیه ناوه بر پايه فعاليت‏هاي زراعي، باغداري، دامداري و صنايع دستي استوار شده است. کشت آبي و ديم در روستا رواج دارد. مزارع روستا، توسط آب چشمه الرویا آبياري مي‏شوند. جو، گندم، علوفه، نخود، لوبيا و سبزيجات از محصولات زراعي روستاست. گردو، فندق و سیب و ... نيز ازمحصولات باغي آن است. پرورش سنتي گاو و گوسفند، در روستا متداول است و فرآورده‏هاي مهم آن مشتمل بر شير، ماست و پنير است. پرورش طيور خانگي مانند مرغ، غاز و بوقلمون نيز در روستا رواج دارد. زنان روستايي در اوقات فراغت با بافتن جوراب و  لباس کاموایی بخشي از هزينه‏هاي خانوار را تأمين مي‏کنند.

روستاي تکیه ناوه در جلگه‏اي مرتفع، به شکل دو خط موازي و پراکنده، در مسير ارتباطي دو دره استقرار يافته است و مشتمل بر چهار  محله : جیر محله ،جوئر محله ،چغور محله،همنده و آندستی باغ است.

بافت مسکوني روستا پيرامون امامزاده  ومسجد بسمت پایین با تراکم منازل کوچه ها شکل  گرفته و به مرور گسترش يافته است.

خانه‏هاي روستايي به دو صورت سنتي و جديد ساخته شده‏اند. برخي خانه‏هاي قديمي دو طبقه هستند؛ طبقه پايين معمولاً به عنوان انباري يا طويله دام استفاده مي‏شود و طبقه دوم نيز با ايواني کوچک به فضاي داخلي خانه مرتبط مي‏شود. در ساخت خانه‏هاي قديمي از مصالح چوب، گل و کاهگل استفاده شده است، در حالي که، مصالح به کار رفته در خانه‏هاي جديد شامل آهن، آجر، سيمان و گچ است. از جمله فضاهاي مهم زيستي براي روستاييان، حياط خانه است که نقش مهمي در فعاليت‏هاي زراعي و دامداري دارد. از اين رو، حياط خانه‏ها با پرچين يا ديوارهاي بلوکي یا آجری از هم تفکيک شده‏اند

 براساس آمارگیری کانون فرهنگی تکیه ناوه طالقان.جمعیت نسبی و سببی متعلق به روستادر تیر ماه سال ۱۳۹۰حدودا"۴۶۸۲نفر میبا شد.      

....درآینده تکمیل تر میشود                

 

منابع :  * ثبت احوال استان البرز       * مرکز آمار ایران       

            بررسی :  مسعودعلیشیری 

 

                                     

  

دوشنبه یازدهم مهر ۱۳۹۰ ميني همراه مسعود علی شیری  |

 

 فرهنگستان طالقان یک سایت/بلاگ شخصی نیست، امّا توسط یک شخص اداره می‌گردد.
در واقع فرهنگستان طالقان نوعی نشریه چندرسانه‌ای با سردبیری یک فرد است که منتشر و منعکس کننده‌ی آثار خود و دیگران در حوزه‌ی ادبیات و فرهنگ و مسائل مربوط به طالقان خواهد بود و ناگزیر، سلیقه و تفکر سردبیر آن در گزینش و چینش این آثار تاثیر خواهد داشت.
سردبیر وبلاک در کشور ایران زندگی کرده و فرهنگستان طالقان به طور کامل در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران کار می کند.
این بلاک تخصصی نیست و به خود اجازه‌ی انتشار هر مطلبی را از هر حوزه‌ی مربوط به ادبیات و فرهنگ و جامعه‌ی طالقانی ها می‌دهد. بلاک آماده‌ی انتشار آثار و مطالب دیگران نیز می‌باشد.
مخاطبان فرهنگستان طالقان در درجه اول طالقانی ها و در درجه‌ی دوم آنانی هستند که تمایل به آشنایی با فرهنگ و هویت طالقان دارند.
مطالب فرهنگستان طالقان ، میانگینی از پژوهش و آفرینش می‌باشد که در قالبی نیمه‌روشنفکری/نیمه‌عام و با رویکردی ژورنالیستی منتشر می‌شود.

استان البرز سی و یکمین استان ایران است . این استان از شمال با استان مازندران،از غرب با استان قزوین،از شرق وجنوب شرقی با استان تهران ،از جنوب غربی با استان مركزی همسایه است .
استان البرز از جدا شدن 4 شهرستان کرج، طالقان، ساوجبلاغ به مرکزیت هشتگرد و نظرآباد تشکیل شده است.

شهرستان کرج به مرکزیت شهر کرج شامل بخش‌های مرکزی، آسارا و اشتهارد.

شهرستان ساوجبلاغ به مرکزیت شهر هشتگرد شامل بخش‌های مرکزی، چندار، چهارباغ.

شهرستان نظرآباد به مرکزیت شهر نظرآباد شامل بخش‌های مرکزی و تنکمان.

شهرستان طالقان به مرکزیت شهر طالقان شامل بخش های مرکزی،کناررود،بالا طالقان و پایین طالقان
شهرک مرکز بخش مرکزی ، گوران مرکز بخش کناررود، جوستان مرکز بخش بالا طالقان ، شهراسر مرکز بخش پایین طالقان.


نام این استان از رشته کوه‌های البرز گرفته شده که بخش مهمی از آن از شمال این استان می‌گذرد .در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۹ با حضور وزیر کشور وقت، استانداری البرز رسما شروع به فعالیت کرد.
کرج، مرکز استان البرز در 20 کیلومتری شمال غربی شهر تهران قرار دارد که فاصله 2 مرکز استان بسیار کم و در بین مراکز استان کشور بسیار نادر است.

استال البرز در منطقه رشته کوه های البرز غربی و در یک ناحیه تقریباً کوهستانی قرار دارد به گونه ای که بیش از دو سوم آن منطقه کوهستانی و کمتر از یک سوم آن دشت و زمین های خشک و شوره زار ، تپه ها و کوه های کم ارتفاع ، رشته کوه های با ارتفاع متوسط ، اراضی تراس گونه ، زمین های هموار ، نیمه هموار پای کوهی یا میان کوهی ، ارتفاعات و قلل مرتفع می باشد. ارتفاع منطقه از 1100 متر درپایین ترین نقطه واقع در بستر رودخانه شور ، واقع در جنوب غربی شهریار شروع شده و تا 4375 متر ، کوه هفت خوان (4659 متر) می رسد. اختلاف ارتفاع استان 3559 متر است که این امر خود یکی از دلایل تنوع اقلیمی و زیستگاهی و ... در این استان می باشد.
آمار استان البرز

جمعیت: دو میلیون و 700 هزار نفر؛ساکن در4 شهرستان، 9 بخش و 360 آبادی و روستا

جمعیت شهری 80درصد

جمعیت فعال در بخش كشاورزی26درصد

جمعیت فعال در بخش صنعت16.6درصد

جمعیت فعال در بخش خدمات 12.8درصد
جمعیت دانش آموزی حدود 500 هزار نفر
جمعیت دانشجویان 120هزار نفر
تعداد واحدهای صنعتی: 3500 کارخانه
نرخ بیكاری استان 11.6 درصد

سامانه پیام کوتاه شماره پیامک:
30008940261060
نظرات و پیشنهادات خود را به شماره پیام کوتاه ما ارسال کنید

alishirimasoud@yahoo.com

 

فاصله شهر طالقان تا مراکز استان ها
باغ ستاره ها 1
باغ ستاره ها 2
فرهنگ گویشی طالقان - الفبایی
اصطلاح و ضرب المثلهای طالقان
نقلک
بازیهای محلی
شهرستان کرج
شعرهای محلی
آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان طالقان
از طبیعت چیزی برداشت نکنید جز عکس
تاریخ ایران در یک صفحه
به خانه بر میگردیم
پرندگان طالقان
کتب مربوط به طالقان
تصاویر امامزادگان طالقان
سومین نشست مدیران فرهنگی طالقان
تقسیمات آب و هوایی جهان
آشنایی با استان البرز
وظایف و اختیارات دهیار و شو رای اسلامی روستا
مطالب ماندگار
لطفا"گوسفند نباشید
نظري بر روستا هاي طالقان
روستای تکیه ناوه طالقان در گذر زمان
چهارمین نشست مدیران کانون فرهنگی و مساجد طالقان در
اداره فرهنگ و ارشاد طالقان دومین اداره نمونه سال90
ابزار و وسایل قدیمی در طالقان
بزرگداشت عالم ربانی آیت ا... طالقانی
آوا ها و نوا های محلی
مدیران کانون فرهنگی و هنری مساجد طالقان
تحلیل اقتصادی روستای تکیه ناوه
خوشنویسی در ذات مردم طالقان
جانباز مخترع نابغه از دیار طالقان
زادگاه جلال آل احمد در طالقان در فهرست آثار ملی
طرح سرشماري نفوس و مسكن شهرستان طالقان
توصیه های آقای ایمنی (فرهنگی)
وصایای کوروش کبیر و داریوش بزرگ
احداث کتابخانه عمومی در طالقان
هیو اولين نشريه روستايي ايران است.
گفتگو با اولین جهانگرد ایرانی
هیئت قمر بنی هاشم تکیه ناوه و عالیسر طالقان
روایت همایش هیات های مذهبی طالقانی های مقیم کرج
زباله و باز یافت
اولین ها در روستای تکیه ناوه
ملاّ نعيما کرکبودی طالقانی
سفر رییس جمهور به طالقان
دومین همایش کانونهای البرز ومعرفی برترین ها
بقاع متبرکه و امامزادگان طالقان و ساوجبلاغ
یاد و خاطره مادر بزرگ
خصوصیت آدم های موفق
سیمین دانشور همسر جلال آل احمد
نمد مالی
صورتجلسه انجمن کتابخانه های عمومی طالقان
فرهنگ چاه
همايش كتابخانه‌‌هاي عمومي استان البرز در طالقان
آثار نابغه خط شکسته ایران استاد عبدالمجید طالقانی
آثار نابغه خط نستعلیق استاد غلامحسین امیرخانی
دیدار مردمی فرماندار طالقان در تکیه ناوه
ماهیگیری با قلاب -میکال
یادواره شهدا تکیه ناوه شهریور 91
بانک اطلاعات مشاغل تکیه ناوه ایها
یاد و خاطره شهدای تکیه ناوه طالقان
یادی از شیخ زین العابدین هرنجی
تاسیس بخشداری پایین طالقان
عالمان طالقان
یادی از زنده یاد طالقانی ره
امیران و سرداران طالقان
مراسم کلنگ زنی حسینیه هیئت تکیه ناوه
افتتاح برق عالیسر و استخر کشاورزی تکیه ناوه
پرویز کلانتری
نام خانوادگی اهالی روستاهای طالقان
زندگینامه بنیانگذار مکتبخانه در تکیه ناوه
سند ازدواج قدیمی
لباس قدیمی ظالقان
مصاحبه کامبیز شیخ حسنی با فصلنامه دیپلمات و بین ال
گیاهان دارویی طالقان
داستان عشقی ملک محمد ونظیره
گور دختر
عکس های تکیه ناوه- پاییز 91
فرخ تمیمی طالقانی
چیستان طالقانی
میرزا آقا داوودی ،پیر کوهستان
درگذشتگان تکیه ناوه ایی در سال 90
نتایج انتخابات مجمع عمومی انجمن طالقانیها
فائز طالقانی
جوان مخترع و نابغه از دیار تکیه ناوه طالقان
سید آزادگان سید علی اکبر ابوترابی طالقانی
محمد رضا طالقانی پهلوان طالقانی
آثار شناسایی و ثبت شده استان البرز
برگزاری جشنواره بازی های بومی و محلی در طالقان
بوی بهار با تصاویر بهاری92
خاطره ایی از شیخ مرتضی طالقانی(ره)
شبیه خوانی « عاشورای قدیم » در مهران
جلسه و مراسم افطاری آتیه سبز
اسامی دهیاری های جدید طالقان
سفره طالقانی
جشنواره غذاهای محلی و سنتی در تکیه ناوه طالقان
طالقان جلسه هماهنگی مراسم های مذهبی شهرستان طالقان
تجمع هیئت های قرای طالقان
مراسم شیرخوارگان حسینی در مسجد جامع شهر طالقان
تاسوعای حسینی در تکیه ناوه
خانه آیت‌الله طالقانی با قدمت ۱۵۰ ساله در آستانه ت
فرماندار جدید طالقان
یادواره شهدای گرانقدر تکیه ناوه و عالیسر
قصه جاده طالقان - هشتگرد
تصاویر سد مخزنی زیاران و سد خاکی طالقان
افتتاح پایگاه اورژانس پایین طالقان
نمونه آثار استاد صالحی سوهانی طالقانی

 

طــالـــقــان ســـر ز مــــــیـــن مــشــاهـیـــــر
نمایشگاه
روز مادر
برزگداشت استاد غلامحسین امیرخانی
یادواره شهدای گرانقدر تکیه ناوه و عالیسر

 

ا
تیر ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
آرشيو

 

 

زمستان
تكيه ناوه
چاپ و تبلیغات پارسیان
كارخانجات آجر نما اميري
خچيره
روستاهاي ايران
كش نيوز
باریکان/سنگدشت
ميناوند
اداره فرهنگ و ارشاد طالقان
كرود
كركبود
ديزان
وركش
باريكان
ايران را بگرديم
قاضي كلايه
صمغ آباد
گليرد
سازمان ميراث فرهنگي
خورانك
فشندك
گته ده
نسا سفلي
میر
فروشگاه ایلوند
آقچری
کشت وصنعت چند منظوره آتیه سبز تکیه ناوه
زیدشت دروازه طالقان
کردان
وشته
تکیه -آرموت
فرهنگ طالقانی-آقای حسینی
هوا شناسی کشور
نقشه طالقان با فرمت jpg
قندو شکر
میثم -باریکان
البرز نیوز
هرنج
سایت میناوند
ناریان
وب سایت ناریان
نغمه ناخوانده فرهنگ طالقانی
خبر گزاری جمهوری اسلامی
فراز
صلیب طلایی
سایت کرج
اطلاعات شهری کرج
وارث
آرتون
متون ادبی
با مزه بیا
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نا گفته های خوشنو یسی
اورازان
کلینیک آنلاین فوق تخصصی روماتولوژي
تنورستان
پزشکی کوهستان
وب سایت آرتون
شهرداری طالقان
امام جمعه طالقان
موسسه نیکوکاری رعد طالقان
دانشگاه پیام نور استان البرز
شهدای گلیرد
هشان
جزینان
دنبلید
اوانک الموت
پرکه
فرمانداری طالقان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز
پارس سرزمین اهورایی
دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان البرز
کانون فرهنگی المهدی مسجد ابوالفضل تکیه ناوه
مسجد صاحب الزمان هرنج
118مشترکین
هیئت رزمندگان کرج -انصار الامام
این نیز بگذرد
جملات شیوا
کاریکلماتور
مشاوره دینی
حجاب ممنوع
خنده درمانی
شیفته طبیعت
فرهنگستان استان البرز
جمعیت همیار کرج
شهرستانک دیار کهن
طالقان 1
رهاورد نیوز
ساوجبلاغ سرزمین کهن
ساوجبلاغ پژوهی
امیرنان
اردهه
سوهان طالقان
آرش نوآقایی
دانشگاه پیام نور طالقان
ایران من کو
توریسم شهر مجازی
پرچنان
تهران من
منتخب آهنگ
همشهری آنلاین
یرک
الیت
برگ جوک
پایگاه جامع بیمه
سایت آوینی
تاریخ طالقان
کلوان
آهارو شکر اب
استان تهران
خاطرات طالقان
طالفان
گیلینک - طالقان
کلوپ طالقان
سایت گردشگزی گدوک طالقان
سایت تعذیه و مرثیه شهرستان طالقان
بر بال خاطره
تات زبانان
اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز
واشینچال
اطلاعات البرز
برگجهان
اسفاران
فارس
طالقان -خبری- فرهنگی
اخبار دولتی
مزرعه قشنگ من
ویلا گستر پردیس
فرهنگ طالقان
تبرستان
دوهزار
چلچله
باغدشت
کولج
دریای خروشان
بهار- آقا جعفری
گوران
گوران2
کرج
جونان
روستا شناسی
دیزانی ها
چلاو
وبلاک های البرز- تهران
روستا نت
آواهاو نواها
ایرنا
مهر نیوز
ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری پانا
" ایلنا
" ایکنا
" موج
" سپیدار
البرز نیوز
البرز آنلاین
تیتر یک
ارغوان نیوز
مهر تابان
رهاورد نیوز
شبکه خبری کرج
شبکه خبری البرز
باغدشت
جولاک
جنبش
گالری عکس
حصار چال
شهدای اورازان
خبرنگاری شبستان البرز
iهیئت 14 معصوم
رستم آباد
سهام یاب-حمید شیخ حسنی
مائده شیخ حسنی
بیمه البرز- علیشیری
منظومه
آنیس راهیان
عکس های زیبا از گلهای زیبا
عکس های ایرانی

 

آب و هوای استان البرز
آب و هوای تکیه ناوه
شارژ
آپلود دائمی عکس
قیمت روز خودرو
گیتا شناسی
iranmap
مرکز تخصصی آپشن تندر90-ال90-لوگان-داچیا
نقشه هوایی طالقان و تکیه ناوه

 

RSS 2.0

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

 

>پیچک